ඉතින් ඉතින් ? අලුත් බලාපොරොත්තු ගොඩක් එක්ක අලුත් ආරම්භයක් ගමුද ?   Skrill ගැන කතා කරන්නනම් දේවල් එමටයි, එත් ඉතින් අපි දැනට Skrill සල්ලි Ezcash වලින් ගන්න විදිය