කලින් ලිපිය අංග සම්පූර්ණව ඉවරකරගන්න බැරිවුනු නිසා මීලග ලිපියත් ඉක්මනට ලියලා දාන්න හිතුවා. මේ ලිපියෙන් අපි පහත කරුනු කාටත් තේරෙන සිංහලෙන් රූප මාධ්‍ය බහුලව යොදාගනිමින් සාකච්ඡා කරමු.