පේපෑල් කුප්පිය 7 හි ඉතිරි කොටසයි මේ ලියන්නේ. අපි මූලික කරුනු කලින් ලිපියෙන් කතාකලා. ලිපිය ලියන්න පරක්කු කලේ කිසිම කෙනෙක් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බවක් නොදැනුන නිසා. අනේ