අන්තරජාලය භාවිත කරන හැමෝම වගේ දාන්න දෙයක් තමයි මේ PTC sites. විශේෂයෙන් Internet marketing field එකේ ඉන්න අය 😉 ඉතින් ගොඩක් දෙන මුලින්ම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් සෙවීම ආරම්භ