අභාගේ ඉවරවෙලා දාන පලමුවෙනි කුප්පියයි මේ.මේ වෙබ් අඩවි ගැන ගොඩක් කලින් ඉදන්ම ලියන්න හිතාගෙන හිටියේ, ඒත් දැන් තියෙන අඩවි ආවෝ ගියෝ. සල්ලි ගත්තා, පැන්නා. ඒ නිසා ටිකක්