ඔන්න අද ආවේ දෙවෙනි බෝතලයත් අරගෙන. අමතරව කියන්න වෙනත් ඕපාදූප මුකුත් නැති නිසා කෙලින්ම කුප්පි වලට බහින්නම්. PayPal කුප්පිය පේපැල් ගැන කීවට පේපැල් සහ ලංකාවේ බැංකු ගැනයි