කාලෙක ඉදන් eMoney කුප්පියක් දාන්න අදහසක් තිබුනා ඒත් එක එක මගුල් නිසා ඒක මග හැරිලා ගියා. ඕන් මං හතරවෙනි වතාවටත් oDesk රස්සාව අතහැරලා දැම්මා. බෑ අප්පා එක ඒකාට