ගොඩක් කාලෙක ඉදලා PayPal කුප්පියක් දාන්න හිතාගෙන හිටියේ, ඒත් අරකෙන්, මේකෙන් ඒ වැඩේ මග හැරිලා ගියා. මේ ලිපි මාලාව Beginners එහෙමත් නැත්නම් නවකයන් හට පහසුවක් වීම සදහායි